تعرفه ها

 

سرویس برنزی سرویس نقره ای ( یکساله ) سرویس طلایی ( یکساله )
نام موسسه
تلفن موسسه
آدرس موسسه
طبقه بندی
نام موسسه
تلفن موسسه
فکس موسسه
آدرس موسسه
آدرس وب سایت
طبقه بندی
امکان پست تصاویر از محصول یا خدمات
تبلیغات پیامکی
( ۵۰۰۰ پیامک منطقه ای و انتخابی )
دامنه یکتا برای صفحه شما
نام موسسه
تلفن موسسه
فکس موسسه
آدرس موسسه
آدرس وب سایت
طبقه بندی
امکان پست تصاویر از محصول یا خدمات
امکان پست ویدیو از محصول یا خدمات
مدارک رسمی و تائیدیه ها
تبلیغات پیامکی
( ۱۰۰۰۰ پیامک منطقه ای و انتخابی )
ترجمه به انگلیسی
دسترسی به اطلاعات اقتصادی 
دامنه یکتا برای صفحه شما
رایگان
FREE
ثبت نام
۲/۹۹۰/۰۰۰ ریال ۴/۹۹۰/۰۰۰ ریال