اخبار اقتصادی

ارزیابی پیش بینی‌های مرکز پژوهش های مجلس درخصوص نرخ رشد اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رشد تولید ناخالص داخلی یا «رشد اقتصادی»، به دلیل آثاری که بر اشتغال و رفاه جامعه دارد، یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان و مهم ترین متغیر بخش حقیقی اقتصاد است. به دلیل این اهمیت، تحولات این متغیر همواره در مرکز توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده است. آگاهی از چشم انداز و روندهای پیش روی این متغیر، می‌تواند نقشی اساسی در واکنش صحیح سیاستگذاران و تنظیم سیاستهای مناسب پولی و مالی اقتصاد بازی کند و به طور مؤثر میزان انحراف در سیاستگذاری را کاهش دهد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با درک اهمیت این موضوع، از سال ۱۳۹۴ اقدام به تهیه و انتشار مجموعه گزارشهای ادواری در زمینه پیش بینی رشد اقتصادی کرده است که در چارچوب این گزارشها، وضعیت و چشم انداز بخش حقیقی اقتصاد و رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

با گذشت پنج سال از شروع این اقدام، در گزارش حاضر تلاش شده است که پیش بینیهای مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی ایران، با پیش بینی هایی که توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی منتشر شده است، مقایسه گردد و قابلیت اعتماد آنها ارزیابی شود. نتایج بررسیها نشان میدهد که پیش بینی های مرکز پژوهشها از نرخ رشد اقتصادی ایران، در مقایسه با پیش بینیهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، به طور معنادار به ارقام تحقق یافته رشد اقتصادی، که ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر شده‌اند، نزدیک تر بوده است. نکته قابل توجه اینکه در سالهایی که روند رشد اقتصادی ایران با شکست مواجه شده است (به ویژه سال ۱۳۹۵) پیش بینی های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دارای خطای بسیار زیاد بوده اند.

نتایج بررسیهای این گزارش نشان میدهد که پیشبینیهای مرکز پژوهشها از نرخ رشد اقتصادی ایران، در مقایسه با پیشبینیهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به‌طور معنادار به ارقام تحقق یافته رشد اقتصادی، که ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر شده‌اند، نزدیکتر بوده است.

انتهای پیام/

www.tehranstar.com