اخبار اقتصادی

ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه تهران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بخشنامه مورخ ۹۹/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحی مورخ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهرتهران، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است،

با عنایت به بند ۴ مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» برای اجراء از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۹ در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می شود نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر میدارد:

١- ادارات امور مالیاتی موظفند در صورتی که مالکین املاکی قبل از تاریخ لازم الاجراشدن ارزش معاملاتی فوق الذکر ۱۳۹۹/۰۴/۰۱، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به مأخذارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۳۰ اقدام و قبض مالیاتی واریزی را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تحویل نموده باشند، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ۳۱/۰۳/۱۳۹۹گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم را در چارچوب مقررات صادرنمایند.

۲- گواهی های صادره قبل از تاریخ ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۱ تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می باشد.
مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست  مالک مستلزم تغییر مورد معامله بانام خریدار می باشد، جاری نخواهد بود.

مقتضی است با توجه به تغییرات ایجاد شده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق۲۲ گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن أمور ابلاغ تا باهماهنگی معاونت فناوری های مالیاتی، نسبت به بارگذاری جداول ارزش معاملاتی مذکور درسامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، از تاریخ ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۰۱ اقدام نمایند.
مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارتآن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

انتهای پیام/

www.tehranstar.com